Начало
 Условия за публикуване
 Заявка за публикуване
 Често задавани въпроси
 Контакти
 
 1. Кои фирми са длъжни да публикуват годишния си финансов отчет в икономическо издание или интернет?
 2. Кои фирми подлежат на задължителен финансов одит?
 3. Какво трябва да включва публикацията на годишния финансов отчет?
 4. Какъв е срокът, в който трябва да бъдат публикувани годишните финансови отчети за 2008 г.?
 5. Колко дълго трябва да се запази публикацията на отчета в интернет?
 6. Какво ще стане ако не публикувам финансовия си отчет?
 7. Как да публикувам финансовия си отчет в balans.odit.info?
 • Кои фирми са длъжни да публикуват годишния си финансов отчет в икономическо издание или интернет?
  Търговците, които до 31 май на съответната година не са пререгистрирани съгласно § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър и подлежат на задължителен финансов одит
 • Кои фирми подлежат на задължителен финансов одит?
  Чл. 38. (1) На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:
  1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;
  2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  3. кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
  4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;
  5. всички предприятия, непосочени в т. 1 - 4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.
  (Съгласно § 1 от ДР на Закона за счетоводството „Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:
  1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1,5 млн. лв.;
  2. нетни приходи от продажби за годината - 2,5 млн. лв.;
  3. средна численост на персонала за годината - 50 души.
  При определяне статута на едно новообразувано предприятие, като прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на тези критерии само за годината на възникване.)(3) Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
 • Какво трябва да включва публикацията на годишния финансов отчет?
  Чл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.
  (2) Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен баланс, консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за паричните потоци, консолидиран отчет за собствения капитал и приложение.
  (3) Формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти.
  Чл. 40. (1) В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
  ...
  (2) По реда на ал. 1 предприятията по чл. 38 публикуват:
  1. финансовите си отчети - във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
  2. годишните си доклади за дейността - във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
  3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2.
  (3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
  (4) Годишният финансов отчет на предприятие, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях.
 • Какъв е срокът, в който трябва да бъдат публикувани годишните финансови отчети за 2008 г.?
  До 30 юни 2009 г.– Закон за счетоводството чл.40, ал. 1
 • Колко дълго трябва да се запази публикацията на отчета в интернет?
  Чл. 40. (5) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в Интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.
 • Какво ще стане ако не публикувам финансовия си отчет?
  (3) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 1500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.
 • Как да публикувам финансовия си отчет в balans.odit.info?
  Виж тук


 

 

© 1993-2009 Икономедиа АД съгласно Общи условия за ползване. Всички права запазени. Сайтът е разработен от Креато ООД

Реклама в интернет . Хостинг и домейни от Cbox.biz . 4bg.info Directory